CentOS 8 Üzerinde MariaDB Nasıl Kurulur?

MariaDB, MySQL’in açık kaynaklı ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir. MySQL’in bazı orijinal geliştiricileri ve topluluktaki birçok kişi tarafından geliştirilmiştir. Bu derste, MariaDB 10.3’ü CentOS 8’e nasıl kuracağınızı ve güvenli hale getireceğinizi anlatacağız.

MariaDB’yi CentOS 8’e Yükleme
CentOS 8 depolarında bulunan MariaDB sürümü 10.3’tür. CentOS 8’de MariaDB 10.3’ü yüklemek için sudo ayrıcalıklarına sahip root veya kullanıcı olarak aşağıdaki komutu çalıştırın:

sudo dnf install @mariadb

@mariadb modülü MariaDB sunucusunu ve tüm bağımlılıkları kurar. Kurulum tamamlandığında, MariaDB hizmetini başlatın ve şunu yazarak ön yüklemede otomatik olarak başlamasını sağlayın:

sudo systemctl enable --now mariadb

MariaDB sunucusunun çalıştığını doğrulamak için şunu yazın:

sudo systemctl status mariadb

Terminal çıktısı, hizmetin etkin ve etkin olduğunu göstermelidir:

● mariadb.service - MariaDB 10.3 database server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Thu 2020-04-09 17:07:57 CEST; 1h 14min ago
   Docs: man:mysqld(8)
      https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
 Main PID: 5487 (mysqld)
  Status: "Taking your SQL requests now..."
  Tasks: 30 (limit: 12224)
  Memory: 85.7M
  CGroup: /system.slice/mariadb.service
      └─5487 /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr

MariaDB’nin güvenliği MariaDB sunucu paketi, mysql_secure_installation adlı bir komut dosyası ile birlikte gelir, güvenlikle ilgili birkaç işlem gerçekleştirir ve kök parolayı ayarlar. Şu lomut dosyasını yazarak çalıştırın:

sudo mysql_secure_installation

MariaDB kök kullanıcısı için bir parola ayarlamanız istenir. Bunu yaptıktan sonra, komut dosyası sizden anonim kullanıcıyı kaldırmanızı, kök kullanıcının yerel makineye erişimini kısıtlamanızı ve sınama veritabanını kaldırmanızı ister. Tüm sorulara Y (Evet) cevabı vermelisiniz.

Bu kadar! MariaDB’yi CentOS sunucunuza yüklediniz ve güvence altına aldınız ve kullanmaya hazırsınız.

MariaDB Shell’e Bağlanma
MariaDB sunucusuna terminal aracılığıyla kök hesap türü olarak bağlanmak için:

mysql -u root -p

İstendiğinde kök parolayı girin, aşağıda gösterildiği gibi MariaDB Shell karşılaşacaksınız:

Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 20
Server version: 10.3.17-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

Sonuç

Bu öğreticide, CentOS 8’de MariaDB’yi nasıl kuracağınızı ve güvenli hale getireceğinizi ve komut satırından MariaDB sunucusuna nasıl bağlanacağınızı gösterdik.

Artık MariaDB sunucunuz çalışıyor ve MariaDB Shell’e bağlanıp yeni veritabanları ve kullanıcılar oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Herhangi bir sorunla karşı karşıyaysanız, bu makaleyi yanıtlamaktan çekinmeyin :point_down: